List Leppera. Kaczyński i Ziobro oskarżani o spisek.

List Leppera. Kaczyński i Ziobro oskarżani o spisek.

Jasno wynika z poniższego tekstu ,że za seryjnym mordercą od 1990 roju stoi PiS będący twórcą 9 (tajnych służb) organizacji przestępczych o charakterze militarno – korupcjogennym.

Jeśli przypatrzymy się aferze gruntowej, aferze FOZZu ,aferze telegrafu, aferze paliwowej, rublowej, podsłuchowej , aferze terrorystycznej (zamach na sejm) aferze smoleńskiej … – zawsze korzyść ma jeden gracz zależny od B’n’B – PiS !

lep1

Afery i trupy ! To specjalność tej organizacji ! Wielokrotnie organizacja ta próbowała uciszyć moje działanie. I jeśli wydarzy się coś niepokojącego w sieci lub w realu … Wiecie gdzie szukać winnych …

PO jako anty teza skupia się na aferach związanych z przemysłem ciężkim , chemicznych , wydobywczym … Interesy tych dwóch organizacji masońsko- mafijnych zazębiają się gdy zachodzi potrzeba zaciągnięcia pasa narodowi w celu odwrócenia uwagi od procesów manipulacji, sprzedaży, morderstw i kradzieży !

„An­drzej Lep­per przed sej­mo­wą ko­mi­sją do spraw na­ci­sków.
Były poseł PO za­miesz­cza na swoim blogu po­li­tycz­ną sen­sa­cję. List An­drze­ja Lep­pe­ra. Prze­wod­ni­czą­cy Sa­mo­obro­ny oskar­ża w nim Ja­ro­sła­wa Ka­czyń­skie­go i Zbi­gnie­wa Zio­brę o ła­ma­nie prawa i spi­sek, po­le­ga­ją­cy na przy­go­to­wa­niu afery grun­to­wej.

An­drzej Lep­per chciał o wszyst­kim opo­wie­dzieć przed sej­mo­wą ko­mi­sją do spraw na­ci­sków. List da­to­wa­ny jest na kwie­cień 2009 roku. Prze­wod­ni­czą­cy Sa­mo­obro­ny na­pi­sał do prze­wod­ni­czą­ce­go ko­mi­sji, posła Se­ba­stia­na Kar­pi­niu­ka z PO, obu­rzo­ny wy­po­wie­dzia­mi in­nych człon­ków ko­mi­sji – Jacka Kur­skie­go i Ar­ka­diu­sza Mu­lar­czy­ka z PiS.

lep2

Je­stem za­szo­ko­wa­ny cy­nicz­nym, bez­wstyd­nym i kłam­li­wym oświad­cze­niem tych Panów, że nie było żad­nych do­wo­dów na ła­ma­nie prawa przez Cen­tral­ne biuro An­ty­ko­rup­cyj­ne, mi­ni­stra spra­wie­dli­wo­ści Pana Zbi­gnie­wa Zio­brę oraz ów­cze­sne­go pre­mie­ra Pana Ja­ro­sła­wa Ka­czyń­skie­go w spra­wie tak zwa­nej afery grun­to­wej – pisał An­drzej Lep­per.

List An­drze­ja Lep­pe­ra.
Prze­ko­ny­wał przy tym, że afera grun­to­wa, w wy­ni­ku któ­rej stra­cił sta­no­wi­sko wi­ce­pre­mie­ra w rzą­dzie Ja­ro­sła­wa Ka­czyń­skie­go, to dowód na ra­żą­ce bez­pre­ce­den­so­we ła­ma­nie prawa. Do­wo­dy na ten temat chciał przed­sta­wić przed ko­mi­sją śled­czą.

Pra­gnę udo­wod­nić, że afera grun­to­wa zo­sta­ła wy­my­ślo­na przez CBA, Kan­ce­la­rię Pre­mie­ra Ka­czyń­skie­go i jego oso­bi­ście jako pro­wo­ka­cja po­li­tycz­na wy­mie­rzo­na wy­łącz­nie prze­ciw­ko kon­sty­tu­cyj­ne­mu Mi­ni­stro­wi i Wi­ce­pre­mie­ro­wi rządu An­drze­jo­wi Lep­pe­ro­wi – pisał prze­wod­ni­czą­cy Sa­mo­obro­ny. I prze­ko­ny­wał dalej:

Chcia­no w ten spo­sób skom­pro­mi­to­wać i aresz­to­wać moją osobę, a w kon­se­kwen­cji po­zba­wić peł­nio­nych funk­cji pu­blicz­nych. Za­mie­rza­no prze­jąć Klub Po­sel­ski Sa­mo­obro­ny pod wład­cze skrzy­dła PiS, aby stwo­rzyć sobie wa­run­ki do au­to­kra­tycz­ne­go rzą­dze­nia kra­jem.

An­drzej Lep­per pierw­szy raz sta­nął przed ko­mi­sją śled­czą w li­sto­pa­dzie 2008 roku, drugi raz – pięć mie­się­cy po na­pi­sa­niu listu. Po­wtó­rzył wów­czas swoje za­rzu­ty i do­ma­gał się prze­słu­cha­nia Ja­ro­sła­wa Ka­czyń­skie­go.”

Za wszystkimi tymi mordami stoi grupa byłych członków sił specjalnych finansowanych ze wspólnej kasy PO i PiS! Za elementami usuwania dowodów stoi ABW oraz CBŚ, CBA i wysokiej rangi funkcjonariusze policji …

Staramy się zebrać jak niewięcej dowód i zaznań osób ,którym zależy na ujawnieniu prawdy (powodem jest strach o własne życie).

Liga Świata
P.s. Zapraszamy dziennikarzy śledczych do współpracy – celem jest ujawnienie prawdy, o rządzącej Polską masońskiej elicie …

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s