Rządy masońskiej sitwy PiS, PO, SLD, PSL

Rządy masońskiej sitwy PiS, PO, SLD, PSL, RP, AWS, Solidarność, KOR, PZPR …
Podział partyjny, ustrojowy i poglądowy nie jest istotny, liczy się zależność i zbieżność interesów ponad narodowych lub użyteczność użytecznych idiotów w procesie globalizacji. Od 1945 do dziś mamy rządy użytecznych idiotów …

O rządach, partiach, konstytucjach i prezydentach masonerii – Protokoły Mędrców Syjonu:

„WRÓG WEWNĘTRZNY
Gdyby ktoś z głębi swej duszy liberalnej powiedział, że rozumowanie podobne jest niemoralne, zapytam wówczas: Jeżeli państwo posiada dwu wrogów i jeżeli w stosunku do wroga zewnętrznego wolno mu i nie jest uważane za niemoralne używanie wszelkich środków walki, jako to: nie wtajemniczać przeciwnika w plany ataków, czy obrony, napadać nań w nocy, lub przy użyciu sił przeważających, – to na jakiej zasadzie można uważać za niedopuszczalne, samych środków niemoralne używanie tych samych środków walki w stosunku do gorszego wroga, gwałcącego ustrój społeczny i pomyślność.”

„POLITYKA A MORALNOŚĆ
Polityka nie ma nic wspólnego z moralnością.
Władca powodujący się moralnością, nie jest politykiem i jako taki nie może być pewny swego tronu. Kto pragnie rządzić, musi tym samym uciekać się do podstępów i do obłudy. Wszelkie cnoty narodu, – szczerość, uczciwość, – są w wadami w polityce, bowiem łatwiej i pewniej niż wróg najpotężniejszy, strącają władców z tronu. Cnoty te powinny być właściwością państw , my zaś w żadnym razie nie powinniśmy powodować się nimi.”

„„GADANIE” PARLAMENTARNE. PAMFLETY i NADUŻYCIE WŁADZY
Niewyczerpane gaduły zamieniły posiedzenia parlamentów i zgromadzeń administracyjnych na konkursy krasomówcze. Śmiali dziennikarze i bezceremonialni pamfleciści napadają codziennie, na personel administracyjny. Nadużycia władzy przygotują upadek ostateczny wszelkich instytucji i wszystko runie do góry nogami pod ciosem oszalałego tłumu.”

„ABECADŁO POLITYCZNE
Jedynie osobnik przygotowany od dzieciństwa do samo władztwa zdolny jest pojąc wyrazy zbudowane z liter politycznych.”

„WAŚNIE PARTYJNE

Naród pozostawiony samemu sobie, czyli parweniuszom z własnego społeczeństwa, sam siębie doprowadza do ruiny wskutek waśni partyjnych, wywołanych przez ubieganie się o władzę i godności, oraz wskutek wypływających z tego zaburzeń. Czyż możliwe jest, by masy ludowe spokojnie, bez zawiści, rozważyły i załatwiły sprawy kraju, których nie wolno łączyć z widokami osobistymi? Czyż zdolne są masy te do przeciwstawienią się wrogom zewnętrznym? Jest to nie do pomyślenią, bowiem plan rozbity na tyle części, ile głów liczy tłum, przestaje być całością i wskutek tego staje się niezrozumiałym i niewykonalnym.”

„NAJWŁAŚCIWSZĄ FORMA RZĄDU- TO SAMOWŁADZTWO

Tylko w umyśle samowładcy mogą wytworzyć się plany roźlegle i jasne w kolejności, regulującej cały mechaniżm maszyny państwowej. Z powyższego punktu, wnioskować należy, że celowe w sensię dobra kraju rządy winny być skoncentrowane w reku jednej osoby odpowiedzialnej. Bez despotyzmu bezwzględnego nie może istnieć cywilizacja prowadzona przez masy, lecz przez ich kierownika, kiedykolwiek byłby nim. Tłum, to barbarzyńca ujawniąjący przy każdej sposobności swe barbarzyństwo. Skoro tylko tłum zdobędzie wolność, przemienią się ona wkrótce w anarchie, która w istocie swej jest stopniem najwyższym barbarzyństwa.”

„ZASADY RZĄDU DYNASTYCZNEGO

Wszystkiego powyższego nie wtajemniczeni wrogowie nasi nie wzięli pod uwagę, a tymczasem na tym opierały się rządy dynastyczne: ojciec wtajemniczał syna w bieg spraw politycznych, lecz w ten sposób, by nikt prócz członków dynastii nie znał tego biegu i nie mógł zdradzić jego tajników narodowi rządzącemu. Z czasem zapominano o istotnej treści dynastycznego przekazywania rzeczywistej sytuacji spraw politycznych, co dopomogło do prowadzenia sprawy naszej.”

„ADMINISTRACJA NA POKAZ I „RADCY TAJNI”
Administratorzy wybierani przez nas z pośród tłumu w zależności od ich zdolności niewolniczych, nie będą osobami przygotowanymi do rządzenia, dlatego tez z łatwością staną się w grze naszej pionkami kierowanymi przez uczonych naszych i doradców genialnych, specjalistów kształconych od dzieciństwa w sztuce rządzenia sprawami całego świata. ”

„CHWIEJNOSC WAGI KONSTYTUCYJNEJ (Wszystkie konstytucje dziełem Masonerii)

Współczesna waga konstytucyjna wkrótce runie, bowiem ustawiliśmy ja dokładnie, by nie przestała chwiać się dopóki nie przetrze się jej podstawa. Niewtajemniczeni myśleli ,że wykują ja dość mocno i oczekiwali wciąż, że waga odzyskała równowagę. Lecz podstawa a mianowicie – królujący, zasłonięci są przez swoich przedstawicieli, którzy szaleją, porwani urokiem władzy niekontrolowanej i nieodpowiedzialnej. Władze te zawdzięczają terrorowi, którego widmo krąży po pałacach. Nie mając dostępu do narodu własnego, królujący nie mogą już porozumieć się z nimi i swoje siły wzmóc przeciwko żadnym władzy. Rozdzielone przez nas : siła władców posiadających zdolność widzenia, od ślepej siły narodu – utraciły wszelkie znaczenie, bowiem każda poszczególnie, jak ślepiec pozbawiony jest kija, jest niedołężna.”

„NSTYTUCJE „NA POKAZ”
We wszystkich epokach ludy i osobistości poszczególne brały słowo za czyn, zadawalając się tym, co było na pokaz, nader rzadko zwracając uwagę, czy na gruncie społecznym, po obietnicy następowało wykonanie. To tez zorganizujemy instytucje na pokaz, które w sposób wymowny będą dowodziły swego dobroczynnego wpływu na postęp.”

„GŁOSOWANIE POWSZECHNE
Toteż musimy dopuścić do głosowania wszystkich, bez różnic klas i cenzusu, aby wprowadzić absolutyzm większości, czego nie można wymusić na klasach inteligentnych posiadający cenzus.”

„KONSTYTUCJA JAKO SZKOŁA WAŚNI PARTYJNYCH.
ERA REPUBLIKAŃSKA. PREZYDENCI JAKO KREATURY TAJNYCH BRACTW.
Z liberalizmu zrodziły się państwa konstytucyjne, które zastąpiły zbawcze dla niewtajemniczonych samowładztwo.
Konstytucja zaś, jak to dobrze wiecie nie jest niczym innym jak tylko szkoła waśni, nieładu, sporów, niezgody, czczej agitacji partyjnej, tendencji partyjnej – słowem są to szkoły wszystkiego co pozbawia indywidualności działalność państwowa. Trybuna parlamentarna, nie mniej niż prasą skazała panujących na bezczynność i bezsilność. Wskutek tego uczyniła ich niepotrzebnymi, zbytecznymi, co było powodem obalenia tronów w wielu państwach. Wówczas stało się możliwe powstanie ery republikańskiej i wówczas to właśnie zastąpiliśmy władcę przez karykaturę rządu- prezydenta, wziętego z tłumu, że środowiska naszych kreatur i niewolników. To było podstawa miny umieszczonej przez nas pod narodem niewtajemniczonych, a właściwie pod narodami niewtajemniczonych.”

„ODPOWIEDZIALNOŚĆ PREZYDENTÓW
Wkrótce będzie przez nas wprowadzona odpowiedzialność prezydentów. Wtedy już bez ceremonii będziemy wprowadzali to, za co odpowiedzialność spadnie na nasza kreaturę. Co nas to obchodzi, ze rozrzedza szeregi osób, dążących do władzy, że powstaną zamieszki wskutek niemożności znalezienia prezydentów, które ostatecznie zdezorganizują państwa.”

„ROLA IZBY DEPUTOWANYCH I PREZYDENTA

Aby plan nasz doprowadzili do powyższych wyników, będziemy organizowali wybory takich prezydentów, w których przeszłości istnieje jakaś niewyjaśniona ciemna sprawa. Wówczas będą oni wiernymi wykonawcami naszych planów, a to w obawie rewelacji oraz z powodu wrodzonej każdemu kto doszedł do władzy dążności zachowania dla siebie przywilejów i zaśzczytów związanych z godnością prezydenta. Izba deputowanych będzie osłaniała, broniła i wybierała prezydentów, lecz odbierzemy jej atrybucje wnoszenia projektów praw i ich zmiany. Atrybucje te przekażemy prezydentowi odpowiedzialnemu – zabawce w naszych rekach. Rzecz prosta, iż wówczas władza prezydenta stanie się celem najróżniejszych napaści. Toteż damy mu samoobronę w formie prawa odwoływania się do narodu, do jego decyzji poza jego przedstawicielami, czyli do tego samego naszego ślepego popychadła – większości z spośród tłumu. Niezależnie od tego nadamy prezydentowi prawo wprowadzania stanu wojennego.
Umotywujemy to w taki sposób, że prezydent jako szef armii całego kraju winien mieć możność rozporządzania nią w wypadkach, kiedy zachodzi potrzeba obrony nowej konstytucji republikańskiej, do czego jest najzupełniej uprawniony jako przedstawiciel odpowiedzialny tej konstytucji. Zrozumiałe jest, że w warunkach podobnych, klucz od świątyni będzie pozostawał w naszym reku i nikt prócz nas nie będzie kierował siłą prawodawcza.”

„NOWA KONSTYTUCJA REPUBLIKAŃSKA

Poza tym z chwila wprowadzenia nowej konstytucji republikańskiej odbierzemy Izbie prawo interpelacji co do zarządzeń rządowych, pod pretekstem zachowania tajemnicy państwowej. Prócz tego sprowadzimy do minimum liczbę przedstawicieli, a tym samym ograniczymy namiętności polityczne. Jeżeli zaś one wbrew oczekiwaniom wybuchną także i w owym minimum, to zanulujemy je przez odwołanie się do większości całego narodu. Mianowanie Prezydentów i Vice Prezydentów Izby i Senatu będzie zależeć od Prezydenta. Nieustające sesje parlamentów zredukujemy do paru miesięcy. Poza tym Prezydent jako naczelnik władzy wykonawczej będzie miał prawo zwoływania parlamentu lub zarządzania w sesjach przerw, które mogą trwać aż do naznaczenia terminu nowej sesji.

Aby skutki tych działań bezprawnych w swej istocie nie wypadły przedwcześnie dla naszych planów na wprowadzona przez nas odpowiedzialność Prezydenta podsuniemy ministrom oraz ich przedstawicielom wyższej administracji otaczającym Prezydenta, myśl obchodzenia jego zarządzeń własnymi środkami, za co oni, a nie Prezydent, będą ponosili odpowiedzialność. Szczególnie zalecamy powierzanie wykonywania tej roli Senatowi, Radzie Państwa lub Radzie Ministrów, nie zaś poszczególnym osobom.

Prezydent będzie według naszego uznania komentował treści tych spośród istniejących praw, które dadzą się tłumaczyć w sposób różnoraki. będzie również kasował je, Jeżeli wskażemy mu, że zachodzi tego potrzeba. Prócz tego Prezydentowi będzie przysługiwał przywilej wnoszenia praw tymczasowych, a nawet wprowadzenia nowych zmian do pracy konstytucyjno-państwowej. Jako motyw w obydwu przypadkach będą podawane wyższe wymagania dobra państwowego.”

Jak widzicie to co się dzieje słowo w słowo było stworzone przed rokiem 1896 … I jest realizowane do dziś… Przez wszystkie opcje polityczne na świecie …

Liga Świata

Reklamy