Ile kosztuje utrzymanie związkowców, czyli system Kontroli Pracownika.

Ile kosztuje utrzymanie związkowców, czyli system Kontroli Pracownika.

Rocz­ne utrzy­ma­nie związ­ków za­wo­do­wych w trzech naj­więk­szych w Pol­sce spół­kach wę­glo­wych kosz­tu­je 40 mln zł !

„Pamiętacie mój tekst o związkach zawodowych sprzed dwóch lat ? Wtedy ostrzegałem was ,że związkowcy walczą tylko o swoje pensje , ponieważ walka o pensje minimalną to krzywda dla każdego pracownika . Wynika to z prostego logicznego faktu pensje kształtuje podaż i popyt, a jeśli ustala się minima płacowe po cichu w tle można podnosić opłaty i ceny detaliczne aby zrównoważyć bilans budżetu i zarobić na naj biedniejszych !”

Licz­ba związ­kow­ców w trzech naj­więk­szych spół­kach wę­glo­wych w Pol­sce: Kom­pa­nii Wę­glo­wej, Ja­strzęb­skiej Spół­ce Wę­glo­wej oraz Ka­to­wic­kim Hol­din­gu Wę­glo­wym, jest więk­sza niż licz­ba osób pra­cu­ją­cych w nich. Związ­ko­we sze­re­gi za­si­la 90 tys. osób. Ich utrzy­ma­nie kosz­tu­je 40 mln zł rocz­nie. Za takie pie­nią­dze można ob­da­ro­wać toną węgla 67 tys. eme­ry­tów.

Jed­nak oni dzię­ki związ­kow­com zo­sta­li po­zba­wie­ni dar­mo­we­go węgla. Związ­ki to do­brze pro­spe­ru­ją­ce firmy, a nie or­ga­ni­za­cja bro­nią­ca ludzi pracy. W spół­kach wę­glo­wych mnożą się więc na po­tę­gę, by wy­cią­gnąć pie­nią­dze z pań­stwo­wej kasy. Prym wie­dzie Kom­pa­nia Wę­glo­wa, gdzie są 143 związ­ki. Na­le­ży do nich 47,4 tys. osób, z czego 805 pod­le­ga ochro­nie i nie można ich zwol­nić. To tzw. osoby od­de­le­go­wa­ne do pracy związ­ko­wej.

W JSW na 21,4 tys. pra­cow­ni­ków przy­pa­da 26,4 tys. związ­kow­ców. W więk­szo­ści ko­palń związ­ki po­za­kła­da­ły spół­ki lub spół­dziel­nie wy­ko­rzy­stu­jąc prze­pi­sy w pra­wie umoż­li­wia­ją­ce pracę tym samym gór­ni­kom w week­en­dy na umo­wie zle­ce­niach. Przy­kła­dem jest Gór­ni­cza Spół­dziel­nia Pracy z My­sło­wic, która od pię­ciu lat wy­ko­nu­je ro­bo­ty w ko­pal­niach Ka­to­wic­kie­go Hol­din­gu Wę­glo­we­go.

Człon­ka­mi rady nad­zor­czej są oczy­wi­ście związ­kow­cy: Krzysz­tof Urban, szef So­li­dar­no­ści w ko­pal­ni My­sło­wi­ce, Piotr Czy­pion­ka, szef So­li­dar­no­ści w ko­pal­ni Sta­szic oraz Piotr Bie­nek, szef So­li­dar­no­ści w ko­pal­ni „Wujek” Ruch Śląsk. Spół­dziel­nia w tym roku wy­gra­ła prze­targ na 140 mln zł. Po­dob­nie jest w Ja­strzęb­skiej Spół­ce Wę­glo­wej czy Kom­pa­nii Wę­glo­wej.

zz2

Praw­da o związ­kach:

Kom­pa­nia Wę­glo­wa­ :Związ­ki za­wo­do­we: 143 Związ­kow­cy: 47,4 tys.​Osoby od­de­le­go­wa­ne: 805 U­trzy­ma­nie rocz­ne: 26 mln zł.

Ja­strzęb­ska Spół­ka Wę­glo­wa­: Związ­ki za­wo­do­we: 49 Związ­kow­cy: 26,4 tys.​Osoby od­de­le­go­wa­ne: 82 U­trzy­ma­nie rocz­ne: 11,7 mln zł .

Ka­to­wic­ki Hol­ding Wę­glo­wy­ : Związ­ki za­wo­do­we: 41 Związ­kow­cy: 16,4 tys.​Osoby od­de­le­go­wa­ne: 40 U­trzy­ma­nie rocz­ne: 2,6 mln zł .

„Pamiętaj ! Aby wywrzeć presje na firmie nie potrzebujesz związków zawodowych i innych form pasożytnictwa , odetnij firmie zródło zarobku i zatrudnienia ,a zrobi to co chcesz, aby utrzymać produkcje i płynność finansową – oto cały sekret !

Na budowę związków zawodowych jako wentyla bezpieczeństwa wpadli sami właściciel obsadzając związki swoimi pupilami w okresie rewolucji przemysłowej … Byli to Rotschildowie , Morganowie, Warburgowie i Rockeffelerowie … wspierający idee Lenina, Marksa i Engelsa… Bo nie ma to jak stworzyć tezę i anty tezę jednej dobrze współgrającej maszyny kapitalizm – komunizm i socjalizm – demokracja !”

Liga Świata

Reklamy